Natječaj za popunu radnog mjesta

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( N.N. 10/97 i 107/07i 94/13) članka 50. Statuta i članka 7. Pravilnika o radu ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod objavljuje
                                                                             NATJEČAJ
                                                            za popunu radnog mjesta

1. ZDRAVSTVENA VODITELJICA – 1 izvršitelj/ica – određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)

UVJETI:
– prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi i Pravilniku o vrsti stručne spreme djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97.)
– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, odnosno završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva
– položen stručni ispit

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:

1. punoljetnost
2. hrvatsko državljanjstvo
3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
– Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru , a prije donošenja odluke o prijemu u radni odnos.
4. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili preslici:
1. Životopis
2. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi
3. Domovnicu
4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
5. Potvrdu o stažu s s HZMIORH
6. Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvati će se na to pravo i uz prijavu priložiti riješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te priložiti dokaz o nezaposlenosti.

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod

Na adresu: DJEČJI VRTIĆ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ SLAVONSKI BROD

                         Naselje Andrija Hebrang b.b. Slavonski Brod s naznakom
                                       « Natječaj za zdravstvenu voditeljicu»

Napotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati

Broj: 1403/2013.
Slav.Brod 12. prosinca 2013. god.

Predsjednik Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod
Mario Rubil

Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

Skip to content