Natječaj za prijem u radni odnos radnika

Temeljem članka 26.i 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod objavljuje

                                                                 NATJEČAJ
                                               za prijem u radni odnos radnika

1. SPREMAČICA – 1 izvršitelj/ica – neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI: Prema članku 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika,
te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću
( NN 133/97):

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:

1. punoljetnost
2. hrvatsko državljanjstvo
3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
– Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru , a prije donošenja odluke o prijemu u radni odnos.
4. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvati će se na to pravo i uz prijavu priložiti riješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te priložiti dokaz o nezaposlenosti.

ROK PRIJAVE: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložit preslike dokumenata:

1. Životopis
2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
4. Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zakonskom roku na adresu

                                 DJEČJI VRTIĆ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ SLAVONSKI BROD
                                   Naselje Andrija Hebrang b.b. Slavonski Brod s naznakom
                                                          «Natječaj za spremačicu»

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Klasa:112-01/14-01
Ur.broj: 2178/01-30-05-14-04.
Slav.Brod 03.veljače 2014. god.

Predsjednik Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod
Mario Rubil

Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

Skip to content