Javni poziv

Klasa:112-07/14-01
Broj: 2178/01-30-02-14- 260
Slav.Brod 04. ožujak 2014. god.

Na temelju članka 41. Zakona o radu ( N.N. br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13) i članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i (N.N. br.10/97, 107/07) , te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N 94/13) Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod Naselje Andrije Hebrang b.b. Slavonski Brod dana 04. ožujka 2014. god. objavljuje

JA V N I P O Z I V

Za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod na određeno vrijeme od 12 mjeseci na poslovima:

– odgojitelj predškolske djece – 10 izvršitelja

Uvjeti:

Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13)
Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa pod uvjetom:

–  da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i ima odgovarajući stupanj obrazovanja u zanimanju predviđenom za obavljanje radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
– bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, ima manje od jedne godine staža u zvanju za koji se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

Na javni poziv mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola.

U prijavi na poziv kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente

– životopis ( vlastoručno potpisan)
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja ( preslika diplome ili potvrde o stečenoj stručnoj spremi)
– dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika domovnice)
– dokaz o radnom stažu ( potvrda HZMO-a s osobnim podacima i podacima o radnom stažu)
– potvrda HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba
– uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci ) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13 )

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na javni poziv pozvati će se na to pravo i uz prijavu priložiti rješenje ili prijavu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima.
Potvrdu da se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak pribaviti će Ustanova po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07 i 94/13 ), a nakon obavljenog izbora kandidata i odobrenja HZZRH.

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u zakonskom roku na adresu:

                 DJEČJI VRTIĆ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ SLAVONSKI BROD
                 Naselje Andrija Hebrang b.b. Slavonski Brod s naznakom
           „Javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa”

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Natječajna dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati javnog poziva biti će objavljeni na Web stranicama Zavoda za zapošljavanje, te Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić po izboru kandidata i odobrenju od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad biti će sklopljen s odabranim kandidatima čije uključenje u program odobri HZZ sukladno svojim pravilima.
Prije sklapanja ugovora izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja.

Izabrani polaznici nisu radnici Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju plaću. S kandidatima izabranim na stručno osposobljavanje biti će sklopljen pisani ugovor u kojemu će biti utvrđeni poslovi za koje će se provoditi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja, te međusobna prava i obveze i odgovornosti ugovornih strana. Novčanu pomoć za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad polazniku isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Nakon obavljenog stručnog osposobljavanja, osobe imaju pravo polagati državni stručni ispit. Troškove prvog polaganja stručnog ispita snositi će Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod.

Upravno vijeće
Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod
Predsjednik Mario Rubil

Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

Natječaj za prijem u radni odnos radnika Spremačica 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

Natječaj za prijem u radni odnos radnika Spremačica 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme pdr.   https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Skip to content