Natječaj za prijem u radni odnos

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te članka 43. Statuta ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod objavljuje

                                                                                   NATJEČAJ
                                                                       za prijem u radni odnos

1. ODGOJITELJ – 3 izvršitelja – neodređeno – puno radno vrijeme

UVJETI: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju:

1. preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojom je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij određene vrste
2. stručni ispit

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:

1. punoljetnost
2. hrvatsko državljanjstvo
3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
– Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru , a prije donošenja odluke o prijemu u radni odnos.
4. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvati će se na to pravo i uz prijavu priložiti riješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te priložiti dokaz o nezaposlenosti.

ROK PRIJAVE: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložit preslike dokumenata:

1. Životopis
2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
5. Uvjerenje o nekažnjavanju, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i istražni postupak – original – ne stariji od 6 mjeseci

Potvrdu o nekažnjavanju u prekršajnom postupku – pribaviti će Ustanova službenim putem nakon obavljenog izbora kandidata, a prije sklapanja Ugovora o radu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zakonskom roku na adresu
                                                    DJEČJI VRTIĆ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ SLAVONSKI BROD
                                                     Naselje Andrija Hebrang b.b. Slavonski Brod s naznakom
                                                                                  «Natječaj za odgojitelja»

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

Ur.broj: 712 /2013.
Slav.Brod 14. kolovoza 2013. god.

Predsjednik Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod
Mario Rubil

Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

Skip to content