Natječaj za prijem u radni odnos

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 50. Statuta ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod objavljuje
                                                                          NATJEČAJ
                                                            za prijem u radni odnos

1. PROJEKTNI/A ASISTENT/ICA – RAD NA PROJEKTU „Igrom do govora”

– 1 izvršitelj/ica – određeno vrijeme od 18 mjeseci, s punim radnim vremenom

UVJETI:

1. SSS (IV stupanj)
2. iskustvo u radu i/ili volontiranju u udrugama koje rade s djecom s
posebnim potrebama – najmanje 1 godina iskustva

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:
1. punoljetnost
2. hrvatsko državljanjstvo
3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
4. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvati će se na to pravo i uz prijavu priložiti riješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te priložiti dokaz o nezaposlenosti.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prednosti:
1. iskustvo u radu s korisnicima/klijentima
2. odlične organizacijske i komunikacijske vještine
3. iskustvo u radu na odministrativnim poslovima udruga
4. odlično poznavanje rada na računalu
5. aktivno znanje engleskog jezika

ROK PRIJAVE: 8 dana od dana objavljivanja oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložit preslike dokumenata:

1. Životopis
2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
4. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
5. Uvjerenje o nekažnjavanju, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i istražni postupak – original – ne stariji od 6 mjeseci
6. Dokaz o iskustvu rada ili volontiranja u udrugama s djecom s posebnim potrebama

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zakonskom roku na adresu:

                                                     DJEČJI VRTIĆ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ SLAVONSKI BROD
                                                        Naselje Andrija Hebrang b.b. Slavonski Brod s naznakom
                                                        «Natječaj za projektnog/u asistenta/icu za rad na projektu
                                                                                   „Igrom do govora”»

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

Ur.broj:1404 / 2013.
Slav.Brod 12. prosinca 2013. god.

Predsjednik Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod
Mario Rubil

Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

Skip to content